Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Deklaracja dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Szumotalski, kamil.szumotalski@laski.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48509346511. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Towarzystwa jest w Laskach. Ochrona jest całodobowa, szkoła jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynkach i toaletach znajdują się podjazdy i rampy. 

Przedszkole w Laskach

Dla wychowanków, pracowników oraz pozostałych osób zainteresowanych dostępne jest jedno wejście główne do budynku.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się przez drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą do szatni. Wejście dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Przedszkole jest budynkiem parterowym, połączonym z częścią budynku Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Oddzielone przeszklonymi drzwiami. Do części budynku Wczesnego Wspomagania jest odrębne wejście przez jednoskrzydłowe drzwi. Na piętrze są pomieszczenia administracyjne. Każdy budynek posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne oraz wyjścia przez tarasy.

Informacja główna znajduje się po wejściu do budynku.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku Przedszkola nie ma windy. Korytarze są bezpieczne i oznakowane żółtą taśmą dla osób słabowidzących.

Framugi w drzwiach, obwody przy klamkach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru drzwi, a nad klamkami znajdują się napisy w brajlu.

W budynku Przedszkola jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udzielają nauczyciele, wychowawcy.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem Wczesnego Wspomagania jest mały parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma też zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa w Laskach

Dla uczniów, pracowników oraz osób zainteresowanych dostępne jest jedno wejście główne do budynku.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się przez drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny. Wejście dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Szkoła Podstawowa mieści się w parterowym budynku, składa się z 2 skrzydeł połączonych holem. Każde skrzydło posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne.

Informacja główna znajduje się na wprost wejścia głównego budynku. Kontrolę przy wejściu do budynku pełni pani woźna, ona też udziela informacji.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku szkoły znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, nie ma potrzeby, aby była winda, korytarze są szerokie. Framugi w drzwiach, obwody przy klamkach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru drzwi, a nad klamkami znajdują się napisy w brajlu.

W budynku szkoły jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udziela woźna.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne.

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku szkoły jest parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Są też oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Szkoły Ponadpodstawowe w Laskach

Dojście do szkoły wyłożone jest kostką brukową. W miejscu wymagającym uwagi osoby niewidomej znajdują się wyczuwalne dotykiem wskaźniki powierzchni podłoża – bloki ostrzegawcze z oznaczeniami guzowatymi. Sygnalizują one miejsce, w którym należy skręcić do budynku.

Budynek Szkół Ponadpodstawowych jest parterowy. Centralnym miejscem jest hol, w którym od północy umiejscowione jest wejście główne, z którego korzystają uczniowie. Drugie wejście do holu znajduje się od strony południowej (od strony parkingu) – korzystają z niego pracownicy szkoły oraz osoby z zewnątrz (m.in. rodzice). Przy nim znajduje się dyżurka z dużymi przeszklonymi oknami. Oba wejścia do holu posiadają podjazdy dla uczniów poruszających się na  wózkach.

Z holu odchodzą dwa ciągi komunikacyjne (korytarze), wzdłuż których znajdują się wejścia do sal lekcyjnych, pracowni, pokoju nauczycielskiego czy toalet. Jedna z toalet dostosowana jest dla uczniów poruszających się na wózku. Wzdłuż korytarzy znajdują się bezpieczne poręcze, kontrastujące ze ścianami, co jest dużym ułatwieniem dla uczniów słabo widzących, podobnie framugi drzwi do sal, które pomalowane są kolorem kontrastującym ze ścianami. Każde drzwi opisane są również w brajlu, co ułatwia lokalizację uczniom niewidomym.

W sytuacji zagrożenia lub alarmu budynek posiada trzy dodatkowe wyjścia ewakuacyjne, dobrze oznaczone, które w sposób sprawny i szybki pozwalają osobom przebywającym w budynku na jego szybkie opuszczenie. W szkole zainstalowany jest radiowęzeł, który pozwala na szybkie przekazanie informacji, ważnego komunikatu do wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

Szkoła posiada w innym budynku dwie pracownie praktycznej nauki zawodu. Są one przestronne i pozwalają na bezpieczne korzystanie i przemieszczanie się uczniów wewnątrz budynku.

Szkoła Muzyczna w Laskach

Dla uczniów, nauczycieli oraz osób zainteresowanych dostępne jest jedno wejście główne do budynku.

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez podwójne drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny, po lewej stronie holu znajduję się szatnia. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Centrum Rehabilitacji Zawodowej to dwupiętrowy budynek. Posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne. W budynku są dwie klatki schodowe.

Informacja główna znajduje się przy wejściu na teren Warsztatów, gdzie usytuowany jest budynek portierni. Portierzy kontrolują i udzielają wszelkich informacji.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku CRZ znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, korytarze są szerokie. Wejścia na klatki schodowe, początek i koniec schodów oznakowano żółtą taśmą dla osób słabowidzących. Klatki schodowe posiadają poręcze. Ciągi komunikacyjne na korytarzach wyposażone są w balustrady. Przy salach lekcyjnych znajdują się napisy w brajlu z numerami klas. Wzdłuż korytarzy znajdują  się specjalne oznaczenia wyczuwalne stopami (chropowate) dla niewidomych i słabowidzących.  

W budynku CRZ jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udziela pracownik portierni (przed budynkiem). Brak informacji wizualnej, nie zastosowano też urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem jest parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma też zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

Sala rehabilitacyjna w Laskach

Sala Norweska jest jednobryłowym budynkiem parterowym o podstawie prostokąta.

Dojazd do budynku prowadzi prostopadła droga gruntowa od strony alei lipowej prowadzącej do Internatu Chłopców.

Dojście do budynku jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście jest na poziomie terenu, brak stopni przed wejściem.

Budynek posiada wolną od barier przestrzeń komunikacyjną,  wewnątrz budynku jest swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń. Budynek składa się z sali do ćwiczeń, szatni, aneksu dla terapeutów i toalety. Toaleta w budynku jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada planu rozmieszczenia pomieszczeń ani w formie wizualnej, ani dotykowej i słuchowej.

Nie ma wizualnej informacji o możliwości wstępu osób z niepełnosprawnością wzrokową poruszających się z psem przewodnikiem.

Architektura budynku pozwala na szybką ewakuację.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne czy poprzez numer sms.

Przy wejściu do budynku znajduje się parking z czterema miejscami parkingowymi.

Na budynku nie ma nazwy,  brakuje kontrastowych oznaczeń dla osób słabowidzących (klamki, framugi odznaczającej się od koloru drzwi)

Basen w Laskach

Do budynku basenu można dotrzeć z dwóch stron. Z jednej strony można dotrzeć  prostopadłą  drogą gruntową od strony zarówno południowej, jak i północnej. Drugą opcją jest możliwość dojazdu  od strony ulicy Partyzantów, jadąc dróżką asfaltową prowadzącą wokół Internatu chłopców.

Basen jest jednobryłowym budynkiem parterowym o podstawie prostokąta.

Dla użytkowników  dostępne jest jedno wejście główne do budynku, do którego prowadzi sześć szerokich stopni schodów. Kończą się one  na małej werandzie, znajdującej się bezpośrednio  przy drzwiach wejściowych . Zarówno pierwszy, jak i ostatni schodek jest oznaczony kontrastową farbą. Obok schodów  znajduje się także, o optymalnym kącie nachylenia pochylnia, ograniczona po bokach metalowymi barierkami. Do budynku wchodzi się  przez jednoskrzydłowe drzwi, otwierane ręcznie klamką na prawą stronę, które prowadzą do przedsionka przed szatniami i pokojem trenera. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Budynek basenowy składa się z korytarza głównego, z wieszakami na płaszcze i kurtki oraz półkami na obuwie zewnętrzne. Bezpośrednio do korytarza przylegają dwie przebieralnie – damska i męska, pokój trenera i pomieszczenie gospodarcze. Przebieralnie mają bezpośrednie wejście do toalet, następnie do pryszniców i stamtąd drzwi prowadzące na basen.

Basen jest dostosowany do potrzeb  osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest to płytki basen rehabilitacyjny z maksymalną głębokością 1,50 m i wymiarami 10 m x 12,5 m. Wejście do niecki basenowej  jest przez pochylnię o odpowiedniej szerokości  i odpowiednim kącie nachylenia. Wokół basenu jest wystarczająco szerokie nabrzeże wyłożone  antypoślizgowymi  płytkami.

Do poszczególnych pomieszczeń basenowych jest swobodny, wygodny dostęp. Zarówno przy szatni damskiej, jak i męskiej są dwie toalety, w tym po jednej dla osób poruszających się na wózku. Przestrzeń pod prysznicami jest również wystarczająco szeroka i wygodna, aby mogły z niej skorzystać osoby poruszające się na wózkach.

W budynku basenu  jest informacja wizualna. Drzwi szatni są oznaczone dużymi kontrastowymi literami. Na drzwiach jest umieszczona instrukcja na temat zasad obowiązujących na pływalni. Została przygotowana z wykorzystaniem kolorów o wysokim kontraście o dużej czcionce. Na terenie pływalni nie zastosowano urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem jest mały parking na pięć  samochodów bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma też zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział ds. Absolwentów w Laskach

Budynek Działu ds. Absolwentów znajduje się w północnej części terenu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Wejście do budynku Działu ds. Absolwentów rozpoczyna się od przejścia przez zadaszoną część „dyżurki”. Na przeciwko „dyżurki” znajduje się wizualna tablica obrazująca topografię terenu Towarzystwa, nie jest ona jednak dostosowana dla osób słabowidzących i niewidomych.

„Dyżurka” to miejsce osób dozorujących teren północny, którzy służą pomocą w prawidłowym wskazaniu miejsca, do którego chce się dotrzeć.  Trasa do Działu Absolwentów nie jest niestety oznaczona napisami w alfabecie Braille’a ani kontrastowo.

Droga do budynku  jest wyłożona kostką, uwypukloną w niektórych miejscach, krawężnik jest obniżony. Brak poziomego oznaczenia (fakturowanego i kontrastowego).

Sam budynek Działu ds. Absolwentów nie jest oznaczony wizualnym napisem, ani w alfabecie Braille’a ani napisem kontrastowym. Od strony „dyżurki” nie jest widoczne wejście do części głównej budynku Działu ds. Absolwentów.

Budynek jest piętrowy. Po wejściu do części piętrowej – głównej znajdują się schody (fakturowane nawierzchnią z posypką piaskiem kwarcowym w kolorze kontrastującym znajdujące się w odpowiednich miejscach) z poręczą po prawej stronie schodów prowadzone na piętro, również w kolorze kontrastującym. Światło włącza się automatycznie po wejściu do budynku. Budynek nie posiada windy. Nie ma tablicy informującej o pomieszczeniach w budynku. Wszystkie drzwi zewnętrze są w kolorze kontrastującym, odróżniającym się od pozostałego koloru budynku (użyta kolorystyka jaskrawy pomarańcz i grafit) nie są natomiast w żaden sposób oznaczone odpowiednimi tablicami informującymi.

Przy wejściu, jak i po wejściu do budynku do części piętrowej – głównej, nie ma napisów identyfikujących budynek.  Ściany we wszystkich pomieszczeniach są w kolorze białym, podłogi w części biurowej – na piętrze, są wyłożone wykładziną dywanową w kolorze ciemno szarym ze wstawkami w kolorze pomarańczowym. Drzwi wewnętrze są w kolorach kontrastujących, oznakowane tabliczkami z nazwami pomieszczeń również w alfabecie Braille’a, natomiast nie są w kolorach kontrastowych. Na całym piętrze nie ma progów w drzwiach. Oświetlenie standardowe sufitowe.

Przy wejściu, jak i po wejściu do budynku do części parterowej, nie ma napisów identyfikujących budynek i pomieszczenie. Ściany w pomieszczeniach w tej części budynku są w kolorze białym, podłogi są wyłożone wykładziną elastyczną antypoślizgową w kolorze pomarańczowym. Drzwi  zewnętrzne są w kolorach kontrastujących. Na całym parterze nie ma progów w drzwiach. Oświetlenie standardowe sufitowe. Znajdująca się tu toaleta jest w pełni dostosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Budynek nie posiada wind, platform, informacji głosowych i tłumacza języka migowego. W niektórych pomieszczeniach na parterze i piętrze posiada zainstalowaną pętlę indukcyjną. W całym budynku jest standardowe wyposażenie i oznakowanie przeciwpożarowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Miejsca parkingowe

Parking dla samochodów jest bezpłatny i  znajduje się przed „dyżurką”. Jest na nim  wyznaczone miejsce parkingowe przeznaczonych typowo dla osób z niepełnosprawnością.

Opis sposobu dojazdu

Mapka umiejscowienia Działu na terenie Towarzystwa znajduje się na stronie internetowej Działu ds. Absolwentów. W celu uzyskania dokładnego opisu dojścia lub dojazdu zaleca się wcześniejsze skomunikowanie się z Działem. O wszelkich utrudnieniach w dojeździe do Działu ds. Absolwentów informujemy zamieszczając stosowną informację w kanałach informacyjnych lub telefonicznie indywidualnie według potrzeb.

Internat dla Dziewcząt w Laskach

Wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez podwójne drzwi jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób słabowidzących.

Internat Dziewcząt składa się z 3 jednopiętrowych budynków połączonych ze sobą przeszklonymi korytarzami. Każdy budynek posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne oraz wyjścia przez tarasy.

Informacja główna znajduje się na portierni, na wprost wejścia głównego budynku. Kontrole na portierni pełnią pracownicy Internatu Dziewcząt, oni też udzielają informacji.

Do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku Internatu  Dziewcząt na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, w budynku C2 znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, korytarze są szerokie, a słupy podtrzymujące konstrukcje i krawędzie ścian zabezpieczone miękkim materiałem. Wejścia na klatki schodowe, początek i koniec schodów oznakowano żółtą taśmą dla osób słabowidzących. Framugi w drzwiach, obwody przy klamkach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru drzwi, a nad klamkami znajdują się napisy w brajlu.

W budynku Internatu jest informacja dotykowa w brajlu. Informacji głosowej udziela pracownik portierni. Nie zastosowano też urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem jest mały parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie ma też zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Internat dla Chłopców w Laskach

Internat Chłopców mieści się w  trzypiętrowym budynku. Poszczególne piętra są połączone między sobą dwoma klatkami schodowymi.

Do budynku od strony ul.  Brzozowej prowadzi alejka wyłożona kostką brukową. Przed wejściem znajduje się szeroki rozległy taras, na który prowadzą trzy stopnie schodów. Taras jest ograniczony po obu stronach 94 cm murkiem.  Po bokach przy schodach znajdują się metalowe poręcze.  Po prawej stronie obok schodów znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach.

Z frontu budynku znajdują się szerokie drewniane dwuskrzydłowe drzwi wejściowe otwierane na lewą stronę klamką. Drzwi mają zamontowany spowalniacz zamykania. Z prawej strony budynku przy samym rogu, od strony frontowej znajdują się szerokie jednoskrzydłowe drzwi ewakuacyjne, do których prowadzą sześciostopniowe schody,  na co dzień nie używane, służą jako ewakuacyjne.  Te drzwi prowadzą przez mały przedsionek na boczną kamienną klatkę schodową, prowadzącą na pierwsze, drugie  i trzecie piętro. Po obu stronach klatki jest zamontowana poręcz.  Zarówno jedne, jak i drugie drzwi nie są oznaczone w sposób kontrastowy.

Naprzeciwko głównych drzwi frontowych znajdują się drewniane  schody prowadzące na korytarz pierwszego, i potem drugiego piętra. Po obu stronach schodów znajdują się drewniane poręcze ułatwiające poruszanie się po schodach. Zarówno poręcze, jak i schody na obu klatkach nie są oznaczone kolorami kontrastowymi.

Po wejściu do budynku przez główne drzwi frontowe po prawej stronie znajduje się recepcja informacyjna z dyżurującym pracownikiem, od którego oddziela nas szeroka lada. Lada na recepcji nie jest obniżona. Na portierni znajduje się informacja główna udzielana głosowo przez dyżurującego pracownika.

W budynku nie ma wind dla osób poruszających się na wózkach.

Za recepcją na ściance po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce. (czarne litery na białym tle)

Korytarz na parterze, jak i pozostałe korytarze na wszystkich trzech piętrach są wystarczająco szerokie, aby z łatwością i w bezkolizyjny sposób mogły się na nim mijać przechodzące obok siebie osoby.

Na parterze znajdują się dwie toalety: damska i męska. Żadna nie jest dostosowana do korzystania dla osób poruszających się na wózkach. Także pozostałe toalety na wszystkich trzech piętrach nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Po prawej stronie w korytarzu za dyżurką na wysokości 1,6 m umieszczone są dwie tablice z ogłoszeniami w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na białym tle) . Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku mogą być nieczytelne.

Informacje wizualne są umieszczone na kontrastowych tablicach informacyjnych. Budynek nie posiada urządzeń i środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego. Nie ma w nim zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Miejsca parkingowe

Patrząc od frontu, za budynkiem, od strony północnej, bardziej po prawej stronie znajdują się miejsca parkingowe. Nie ma zaznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do tych miejsc jest od strony ulicy Partyzantów.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na klatkach schodowych początek i koniec biegu schodów nie jest oznaczony kontrastowym kolorem. W budynku poszczególne pomieszczenia mają oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących  i  w brailu dla osób niewidomych.

Ośrodek w Rabce-Zdrój

Ośrodek mieści się w budynku 5-piętrowym wraz z przyległym terenem zieleni i małą architekturą. Budynek na planie nieregularnego prostokąta zwrócony jest krótszym bokiem zachodnim w kierunku drogi publicznej. Teren jest ogrodzony.

 Ośrodek mieści się na skraju miasta, przy ulicy Słonecznej 11 – (od centrum dojazd/dojście ulicą Jana Pawła II).  Ulica Słoneczna w linii prostej przechodzi w polną drogę na stok Bani. Ulica ta ma chodnik dla pieszych tylko po stronie numerów parzystych, stąd przy wjeździe zbudowano fragment chodnika w celu dojścia do ośrodka. Z chodnika po lewej stronie ulicy (kierunek dojścia/dojazdu od centrum) prowadzą do ośrodka dwa przejścia oznakowane białymi pasami. Jedno z rampami dającymi obniżenie krawężnika oraz z polem uwagi – guzki na kostce betonowej. Drugie przejście nieoznakowane dotykowo zlokalizowane jest w linii prostej naprzeciwko furtki, wzdłuż ogrodzenia północnego, gdzie istnieje możliwość kontrolowania wejścia białą laską. Dla osób przemieszczających się na tym odcinku pieszo-jezdnym jest to istotny punkt orientacyjny.

Do ośrodka prowadzi utwardzona droga. Wjazd główny ma 3 metalowe bramy. Po prawej jest brama południowa z wjazdem na parking, zaś po lewej brama północna – nieużywana, gdyż jest elementem ogrodzenia. Na wprost znajduje się brama wjazdowa zachodnia nr 1 i furtka wejściowa nr 1. Piesi i kierowcy nie będący pracownikami ośrodka kontaktują się z dyżurką przez domofon. Pracownik dyżurki ma możliwość słuchowej kontroli pozycji bramy (otwarta, zamknięta, w ruchu). Dla samochodów dostawczych i komunalnych jest drugi wjazd – brama zachodnia nr 2. Furtka zachodnia nr 2 jest używana okazjonalnie.

Pieszy przechodząc przez furtkę wejściową ma w bezpośrednim zasięgu białej laski po lewej stronie południową ścianę budynku. Po załamaniu kierunku ściany zewnętrznej budynku, znajduje się krawężnik doprowadzający do wejścia głównego. Budynek posiada jeszcze 3 wejścia: północne, wschodnie i zachodnie, podobne w oglądzie dotykowym (oszklone, z ergonomicznym uchwytem). Wejścia te nie są oznakowane pismem punktowym 
 i są używane okolicznościowo. Wejścia spełniają przewidziane normy szerokości i są pozbawione progów.

 Kontrastowe drzwi wejścia głównego są dobrze widoczne na ścianie budynku i opisane pismem Braille`a. Oszklone drzwi wejścia mają wymagany kontrastowy poziomy pas ostrzegawczy.  Drzwi są odpowiednio szerokie – 115 cm i wysokie – 2m i nie mają progu. Powierzchnia podłoża przed drzwiami wejściowymi jest pozbawiona odbojów, skrobaczek i zamontowanych urządzeń wystających ponad poziom wejścia lub wpuszczonych poniżej poziomu. W przestrzeni przedsionka obszerna antypoślizgowa mata – wycieraczka wpuszczona jest w zagłębienie posadzki w celu wyrównania poziomu podłoża. Część przedsionkową od korytarza wejściowego oddzielają używane sezonowo rozsuwane na boki drzwi z szybą w kontrastowej obudowie.

Dyżurka – punkt informacji i kontroli znajduje się w korytarzu wejściowym z lewej strony. Komunikację z poszczególnymi osobami umożliwia system telefonii wewnętrznej.

Z korytarza wejściowego wchodzi się na hol centralny, skąd na wprost (północ) jest główna klatka schodowa. Na prawo (wschód) w linii prostej jest droga do windy, a także klatki schodowej windowej i kaplicy. Natomiast w lewo (zachód) jest korytarz do toalety i szatni.

Do pomieszczenia ze zróżnicowanym poziomem (kaplica) prowadzi pochylnia ze spocznikiem i obustronnymi poręczami.

Budynek posiada 3 ciągi komunikacyjne pionowe: klatka schodowa główna, winda, klatka schodowa windowa. Główna klatka schodowa znajduje się naprzeciwko wejścia. Przed schodami znajduje się kontrastowa o zmienionej fakturze taśma – zapowiedź schodów. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kolorystycznie: kontrast na podstopniu , stopnica kontrastowa w stosunku do podestów i sąsiedniego stopnia. Krawędzie wszystkich stopni mają kontrastowe antypoślizgowe brzegi. Schody mają obustronne poręcze i balustrady od strony otwartej przestrzeni. Klatka schodowa ma opisane poziomy: wskazówki dotykowe dla ręki – poziomy są opisane pismem Braille`a oraz wskazówki wzrokowe – piętra oznakowane powiększonymi cyframi o prostym kroju czcionki, na kontrastowym tle.

Kontrastowe w tle ściany obramowanie zaznacza drzwi windy. Przyciski przywołujące umieszczone są analogicznie zawsze z prawej strony nad przyścienną listwą prowadzącą. Winda posiada panel dotykowy z oznakowaniem przycisków pismem Braille`a i wyróżnionym przyciskiem poziomu wyjścia z budynku. Udźwiękowienie windy podaje komunikaty: zamykanie drzwi, kierunek jazdy (jazda w górę/w dół) i poziom zatrzymania się windy (piętro główne, 1-sze, 2-gie, 3-cie, 4-te). Winda dojeżdża do poziomu 4-tego piętra. Na 5-te piętro prowadzą schody w linii przedłużenia klatki schodowej głównej. Winda posiada wyświetlacz piętra i kierunku ruchu.

Na lewo od windy znajduje się wejście na klatkę schodową windową. Przed schodami znajduje się kontrastowa o zmienionej fakturze taśma – zapowiedź schodów. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kolorystycznie: kontrast na podstopniu.

Ciągi komunikacyjne poziome wolne od przeszkód, mają kontrastujące ze ścianami drzwi i listwy przypodłogowe. Na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych znajdują się kontrastowe listwy prowadzące umieszczone na wysokości 1m  i oddalone o 4 cm od ściany. Wykładziny antypoślizgowe. Drzwi pomieszczeń mieszkalnych, jadalnych, sal lekcyjnych, gabinetów, pomieszczeń lekarskich i sanitarnych opisane są pismem Braille`a w analogicznym miejscu (nad klamką).

W razie zagrożenia pożarem budynek posiada system automatycznie zamykanych drzwi przeciwpożarowych na dwóch klatkach schodowych. Kierunek wyjścia wskazują podświetlane piktogramy pod sufitem na korytarzach i na ścianach klatek schodowych. Przy drzwiach wyjściowych znajdują się klucze w obudowie. Umieszczone na piętrach gaśnice  i hydranty podlegają systematycznej kontroli BHP.

Teren wokół budynku posiada obszary utwardzone kostką brukową. Część tego obszaru to ciągi pieszo jezdne. Alejki spacerowe służą jedynie do ruchu pieszego. Pokrywy i kratki kanalizacyjne na ciągach komunikacyjnych znajdują się w płaszczyźnie nawierzchni. Pozostały teren to trawniki. Krawężniki rozgraniczają te różne faktury podłoża, a jednocześnie służą jako linie wiodące regulujące kierunek poruszania się z długą białą laską. Elementy małej architektury takie jak ławki, latarnie są na obszarach trawników poza szlakami komunikacyjnymi.

Urządzenia rekreacyjne to dwa place zabaw i siłownia zewnętrzna  (z podłożem maty sportowej) z obowiązującym regulaminem korzystania z nich.

Jest możliwość kwaterowania osoby z psem przewodnikiem – pokój zewnętrzny. Pieszy przechodząc przez furtkę wejściową ma w bezpośrednim zasięgu białej laski po lewej stronie południową ścianę budynku. Po załamaniu kierunku ściany zewnętrznej budynku znajdują się na niej drzwi, do których wchodzi się po stopniu. 

Uwagi

 1. Poręcz schodów klatki schodowej w dolnym biegu schodów wymaga przedłużenia 30 cm poza stopień graniczący z podłożem.
 2. Listwy przyścienne na pewnych niewielkich odcinkach (np. róg pomieszczenia, wnęka) są przymocowane bezpośrednio do ściany i nie spełniają wymaganej normy (0,03-0,04 m od ściany).
 3. Na klatce schodowej windowej są odcinki bez podwójnej poręczy.

Opis przygotowała nauczycielka orientacji Przestrzennej  Barbara Pełech i s. Irmina – Barbara Landowska

Ośrodek w Sobieszewie

Dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

 • a) wejście do budynku znajduje się na tej samej płaszczyźnie co chodnik i nie wymaga używania schodów czy podjazdu. Do budynku wchodzi się  przez drzwi dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie, które prowadzą na hol główny. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, obszar przed budynkiem i wejście są oznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących
 • b) WWR i przedszkole mieści się w jednym parterowym budynku, składa się z 3 skrzydeł  połączonych holem. Każde skrzydło posiada oznaczone wyjścia ewakuacyjne
 • c) dyżur przy wejściu do budynku pełni pani woźna ona też udziela informacji
 • d) do budynku mają wstęp osoby z psami przewodnikami.

W budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych. korytarze są szerokie. Framugi w drzwiach mają kolor kontrastowy w stosunku do koloru ścian, a pod klamkami znajdują się napisy w brajlu.

Informacji na temat rozkładu pomieszczeń udziela osoba, która pełni dyżur przy wejściu.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka polskiego migowego.

W budynku nie ma możliwości porozumiewania się poprzez pętle indukcyjne

Miejsca parkingowe

W pobliżu budynku jest parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi.

Dom Pomocy w Żułowie

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie jest placówką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach o zasięgu ogólnopolskim, typu stacjonarnego, przeznaczony dla 70 osób niepełnosprawnych fizycznie kobiet (przede wszystkim z dysfunkcją wzroku).Dom położony jest na terenie gminy Kraśniczyn, powiat Krasnystaw, woj. lubelskie. Na terenie jednostki znajdują się trzy budynki użyteczności publicznej: budynek mieszkalny dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej pn. „Dom Nadziei”, budynek „SOLI DEO” oraz budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej (przeznaczone do zajęć terapeutycznych).

Działka na której znajdują się wyżej wymienione budynki jest w całości ogrodzona. Teren posesji posiada dwie bramy wjazdowe o szerokości 6m (wjazd główny i gospodarczy). Do wszystkich budynków doprowadzone są barierki umożliwiające samodzielne poruszanie się osobom niewidomym oraz drogi i chodniki wykonane z kostki brukowej umożliwiające dojście lub potrzebny dojazd.

Placówka posiada 4 samochody dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych – w tym 2 wyposażone w szyny wjazdowe dla osób poruszających się na wózku.

Budynek “Dom Nadziei”

Budynek „Dom Nadziei” znajduje się przy głównym wjeździe na teren posesji. Jest to budynek mieszkalny, wolnostojący, nie podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Wejście do budynku pozbawione jest barier architektonicznych – brak schodów, co umożliwia bezpieczne poruszanie się osobom niewidomym i na wózkach inwalidzkich. Budynek wyposażony jest w windę posiadającą sygnalizację dźwiękową z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na korytarzach zamocowane są poręcze ułatwiające osobom niewidomym bezpieczne poruszanie się. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych – wyposażone w poręcze, uchwyty, maty antypoślizgowe, siedziska wannowe, foteliki prysznicowe, podnośnik transportowy. Na każdym piętrze umieszczona jest w postaci wizualnej informacja na temat rozkładu pomieszczeń danej kondygnacji.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz 4 klatek schodowych kierując się na poziom wysokiego parteru i ciągami komunikacyjnymi do 5 wyjść ewakuacyjnych.

Przed budynkiem znajduje się strefa parkingowa dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek “Soli Deo”

Budynek „SOLI DEO” znajduje się w północnej części posesji, jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym wybudowanym w rzucie prostokąta. Przeznaczony jest do zajęć terapeutycznych dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Przed wejściem znajdują się trzy schodki. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie znajduje się podjazd o optymalnym kącie nachylenia. Do podjazdu można dojechać szerokim chodnikiem. Budynek wyposażony jest w windę posiadającą sygnalizację dźwiękową z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane do osób niepełnosprawnych – wyposażone w poręcze i uchwyty.

Na każdym piętrze umieszczona jest w postaci wizualnej informacja na temat rozkładu pomieszczeń danej kondygnacji.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce z wykorzystaniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych do czterech wyjść ewakuacyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Budynek warsztatu terapii zajęciowej

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej jest zlokalizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej. Do budynku prowadzą dwa wejścia, przed którymi nie ma schodów:

 • główne – od strony północnej z pochylnią umożliwiającą swobodny wjazd osobom
  z trudnościami w poruszaniu się.
 • drugie – od strony południowej z dostosowanym ciągiem komunikacyjnym umożliwiający osobom niewidomym samodzielne dojście do budynku.

W budynku znajduje się winda wewnętrzna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z oznakowanymi funkcjami w alfabecie Braille’a oraz z systemem mówiącym.

Na piętro prowadzą schody odpowiednio oznakowane umożliwiające samodzielne poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku są trzy toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: dwie na parterze i jedna na pierwszym piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł