Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dozorca

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie poszukuje kandydata na stanowisko dozorcy w Dziale Gospodarczym. 

Podstawowe obowiązki

 • Pełnienie dyżuru dziennego na wyznaczonym stanowisku dozorowania.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla ruchu osobowego i kołowego w obrębie wyznaczonego stanowiska dozorowania, kierowanie ruchem w razie potrzeby.
 • Dozorowanie terenu Towarzystwa w ciągu dnia w czasie zmniejszonego ruchu osobowego i kołowego w obrębie wyznaczonego stanowiska, zgodnie z harmonogramem dozorowania uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.
 • Dbanie o mienie TONOS, zgłaszanie aktów wandalizmu i kradzieży mienia odpowiednim służbom, w tym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, służbom gminnym oraz bezpośrednim przełożonym o zdarzeniach niepożądanych stwierdzonych w trakcie godzin pracy i pełnionych dyżurów.
 • Włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego i zewnętrznego na budynkach zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.
 • Dbałość o utrzymanie w czystości terenu oraz utrzymanie w odpowiednim stanie obszarów zielonych i roślinności w obrębie wyznaczonego stanowiska
 • Udostępnianie kluczy do pomieszczeń w obrębie parkingu głównego, 
 • Kierowanie ruchem pojazdów parkujących na parkingach wewnętrznych i terenie Towarzystwa szczególnie w trakcie imprez okolicznościowych, pogrzebów, świąt itp.
 • Dozorowanie terenu Towarzystwa w porze nocnej w ramach zastępstw za dozorców nocnych.
 • Współpraca i wsparcie pozostałych jednostek organizacyjnych  w zakresie określonym powyżej.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z zajmowanych stanowiskiem i zgodnych z posiadanymi uprawnieniami.

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia podstawowego
 • umiejętności organizacji pracy własnej, dokładności i  sumienności,
 • braku przeciwwskazań do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (praca na zewnątrz)
 • odpowiedzialności, kultury osobistej
 • umiejętności pracy w zespole,

Co oferujemy?

 • etat w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • zatrudnienie w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabowidzących.

Zgłoszenia

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Administracji (Laski, ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin), drogą pocztową lub elektronicznie na adres: administracja@laski.edu.pl

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.