Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie ogłasza otwarty nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.

1. Wymagania

 • wykształcenie wyższe tyflopedagogiczne lub pedagogiczne;
 • znajomość prawa oświatowego oraz o stowarzyszeniach;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległych pracowników;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak toczącego się postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista;
 • akceptacja wartości chrześcijańskich i gotowość ich realizacji w ramach pracy na stanowisku kierowniczym;
 • doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi/niewidomymi; 
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
 • ukończony kurs zarządzania placówkami oświatowymi (dopuszcza się kandydatów będących w trakcie rekrutacji słuchaczami kursu).

2. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku

 • kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i prawnego;
 • realizacja uchwały Zarządu TOnOS oraz rady pedagogicznej Ośrodka, podjętych w ramach ich kompetencji;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek;
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarzanie warunków do działania w Ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
 •  we współpracy z dyrektorami placówek odpowiedzialność za ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia i realizację zaleceń wynikających z niego;
 • opracowywanie zakresów obowiązków dla podległych pracowników;
 • na podstawie pełnomocnictw zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka a także ocena okresowa pracowników;
 • opracowywanie i wdrażanie we współpracy z Działem Darów i Promocji strategii promocji Ośrodka.
 • nadzór merytoryczny innych placówek pedagogicznych TOnOS;

3. Informacja o warunkach pracy

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pełny wymiar czasu pracy.

4. Wymagane dokumenty

 • Curriculum vitae – z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym jeżeli kandydat pełnił taką funkcję;
 • list motywacyjny;
 • dwie referencje wraz z aktualnymi kontaktami do osób ich udzielających oraz zgodą tych osób na  rozmowę z przedstawicielem zarządu na temat kandydata;
 • dokumenty ilustrujące przebieg kariery zawodowej takie jak: świadectwa pracy, opinie, akty awansu zawodowego; 
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do pracy w Ośrodku;
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Ośrodka;
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5.

Dokumenty należy składać w terminie do 7 kwietnia 2023 r. w Sekretariacie Biura Zarządu (Laski, ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin), drogą pocztową lub elektronicznie na adres: tono@laski.edu.pl

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

6. Tryb przeprowadzenia naboru

 • postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie;
 • Komisja przeprowadza ocenę kandydatów na podstawie złożonej dokumentacji i wyznacza termin rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami; 
 • o terminie przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Zarządu;
 • Kandydat na stanowisko dyrektora jest wyłaniany przez komisję konkursową w wyniku głosowania. Zostaje wyłoniony ten kandydat, który otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący posiada przewodniczący komisji.

Pliki do pobrania