Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Dyrektor przedszkola i działu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego w Gdańsku Sobieszewie

Podstawa prawna: Uchwała nr 8a/2014 Zarządu TOnO z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Trybu powoływania dyrektorów i kierowników placówek oświatowych podlegających Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi

I.  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Trybiepowoływania dyrektorów i kierowników placówek oświatowych podlegających Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie:

 1. praca  na rzecz  Dzieła, w wymiarze odpowiadającym  pełnemu etatowi nauczycielskiemu przez co najmniej 5 lat, lub w formie innych działań na rzecz Dzieła Lasek – możliwych do udokumentowania;
 2. znajomość duchowości Dzieła, oraz jego historii;
 3. akceptacja wartości chrześcijańskich leżących u podłoża Dzieła Lasek oraz gotowość do ich realizacji w ramach pracy na stanowisku kierowniczym.

II.  Oferty osób przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego powinny zawierać:

 1. curriculum vitae – z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego 
  w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej  w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym jeżeli kandydat pełnił taką funkcję;
 2. dwie  referencje wraz  z aktualnymi kontaktami do osób ich udzielających oraz zgodą tych osób na rozmowę z przedstawicielem Zarządu na temat kandydata;
 3. dokumenty ilustrujące przebieg kariery zawodowej, takie jak: świadectwa pracy, opinie, akty awansu zawodowego;
 4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do pracy w danej placówce – w tym akt nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, zaświadczenie o ukończeniu studiów lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie tyflopedagogiki, świadectwo ukończenia studiów lub kursu kwalifikacyjnego zarządzania oświatą (Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od wymagań z zakresu ukończenia przez kandydata kursu zarządzania oświatą, zobowiązując go, by w najbliższym terminie taki kurs ukończył);
 5. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, której dotyczy konkurs;
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym postępowaniem kwalifikacyjnym. 

III.  Wszystkie dokumenty winny być składane w oryginale (lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) oraz w formie elektronicznej spełniającej kryteria dostępności dla osób niewidomych – w Sekretariacie OSW (Biuro Szkolne).

IV.  Oferty należy składać w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Sekretariacie OSW (Biuro Szkolne) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko, odpowiednio: dyrektora przedszkola i działu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego w Laskach oraz dyrektora przedszkola i działu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niewidomego w Gdańsku Sobieszewie.

V.  Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymienione stanowiska przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Zarząd TOnOS.

VI.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.