Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Pracownik Działu Gospodarczego

Podstawowe obowiązki

 • Dbałość o utrzymanie czystości terenu TONOS oraz utrzymanie w odpowiednim stanie obszarów zielonych i roślinności w obrębie wyznaczonego stanowiska
 • Dbałość o utrzymanie czystości pomieszczeń gospodarczych, stajni i innych powierzonych pomieszczeń, budynków i budowli oraz infrastruktury komunikacyjnej Towarzystwa
 • Właściwa gospodarka odpadami stałymi oraz wywóz nieczystości płynnych
 • Dbałość o powierzone maszyny i sprzęt powierzony do realizacji zadań Działu
 • Współpraca i wsparcie pozostałych jednostek organizacyjnych  w zakresie określonym powyżej
 • Prace polowe zgodne potrzebami TONOS
 • Wykonywanie drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych przy maszynach i urządzeniach stanowiących własność Towarzystwa
 • Dozorowanie terenu Towarzystwa w ciągu dnia i porze nocnej zgodnie z harmonogramem pracy oraz w ramach zastępstw za dozorców
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z zajmowanych stanowiskiem i zgodnych z posiadanymi uprawnieniami.

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia podstawowego
 • umiejętności organizacji pracy własnej, dokładności i  sumienności
 • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej
 • braku przeciwwskazań do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych (praca na zewnątrz)
 • odpowiedzialności, kultury osobistej
 • umiejętności pracy w zespole

Co oferujemy?

 • etat w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • dużą samodzielność działania w realizowaniu powierzonych zadań,
 • zatrudnienie w instytucji z wieloletnim doświadczeniem w zakresie edukacji i rewalidacji osób niewidomych i słabo widzących.

Zgłoszenia

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Administracji (Laski, ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin), drogą pocztową lub elektronicznie na adres: administracja@laski.edu.pl

Przesyłane dokumenty należy opatrzyć  klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.