Wsparcie psychologiczne w Laskach

Troszczymy się o równowagę pomiędzy różnymi obszarami życia wychowanka. Szczególnie dbamy o stabilność emocjonalną i rozwój ich osobowości. Udzielamy wsparcia w przypadku problemów zdrowotnych, kłopotów rodzinnych, konfliktów rówieśniczych i w wielu innych sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

Opieką psychologiczną objęci są wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego od momentu przyjęcia. Pomagamy nowym uczniom w adaptacji do warunków środowiska Lasek – szczególnie w radzeniu sobie z tęsknotą za rodzicami (w przypadku młodszych dzieci) i odnalezieniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej.

Wraz z nauczycielami i wychowawcami pracujemy nad zdobywaniem i kształtowaniem umiejętności budowania trwałych relacji społecznych. Prowadzimy wszechstronną profilaktykę uzależnień, depresji, zaburzeń odżywiania.

W naszej pracy zajmujemy się stymulowaniem rozwoju pasji i zainteresowań jako wsparcia w wyborze przyszłego zawodu i radzenia sobie ze stresem. Wspomagamy rozwój sprawności manualnej i percepcji dotykowej poprzez specjalnie dobrane programy ćwiczeń. Pomagamy w rozwijaniu zdolności pamięciowych i koncentracji uwagi (szczególnie u uczniów z nadpobudliwością psychoruchową). Stale motywujemy uczniów do wytrwałości w nauce i starania się o coraz lepsze oceny w szkolne. Uczymy technik, metod i strategii zdobywania wiedzy.

Troszczymy się o równowagę pomiędzy różnymi obszarami życia wychowanka. Szczególnie dbamy o stabilność emocjonalną i rozwój ich osobowości. Udzielamy wsparcia w przypadku problemów zdrowotnych, kłopotów rodzinnych, konfliktów rówieśniczych i w wielu innych sytuacjach wymagających natychmiastowego działania.

Towarzyszymy osobom niewidomym w trudnej drodze do akceptacji własnej niepełnosprawności i budowania pozytywnego obrazu siebie.

Prowadzimy zajęcia grupowe o charakterze warsztatowym. Uczymy jak współpracować z rówieśnikami, stawać się osobą wrażliwą na potrzeby innych, budować pewność siebie. Kładziemy szczególny nacisk na prawidłową komunikację interpersonalną.

Organizujemy spotkania konsultacyjne dla kandydatów do naszych placówek oraz wspieramy rodziny w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Niewidomego Dziecka.

W ramach opieki psychologicznej podejmowane są następujące zadania

Diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów

 • diagnoza tyflopsychologiczna, określająca możliwości intelektualne oraz predyspozycje osobowościowe,
 • we współpracy z innymi specjalistami postawienie diagnozy specyficznych trudności uczniów (zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, percepcji      dotykowej czy trudności natury emocjonalnej)

Współpraca przy dostosowywaniu wymagań szkolnych oraz rewalidacyjnych do potrzeb i możliwości wychowanków

 • opiniowanie i kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w sprawach aktualizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • udział w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
 • współpraca przy dostosowaniu wymagań szkolnych do możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Poradnictwo przy rozwiązywaniu problemów indywidualnych uczniów

 • rozpoznanie problemów i diagnozowanie ich przyczyn,
 • kontakt i współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami – wypracowywanie systemu wsparcia,
 • praca z uczniem w zakresie efektywnego radzenia sobie z problemem

Indywidualne i grupowe spotkania z wychowankami o charakterze

 • wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • psychoedukacji,
 • oddziaływań psychoterapeutycznych

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodziny w ich miejscu zamieszkania

 • Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,
 • Sądami Rodzinnymi
 • i innymi

Organizowanie konsultacji w placówkach specjalistycznych

(m.in. współpraca z Fundacją Synapsis)

Stała współpraca z gronem pedagogicznym szkół, internatów oraz innych specjalistów rewalidacji

 • wsparcie w aktualnych trudnościach wychowawczych
 • ustalenie wspólnych działań wspierających ucznia

Udział w wizytach domowych w miejscu zamieszkania wychowanków

Zespół psychologów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach

Małgorzata Kwiatek

Absolwentka psychologii, specjalność wychowawczo-rozwojowa i rodziny, na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Podyplomowo ukończyła: tyflopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Studium Socjoterapii oraz 4-letnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Nauczyciel dyplomowany. Szczególną radość i inspiracje przynoszą jej spotkania z dziećmi i młodzieżą.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach pracuje od 1999 roku. Opieką psychologiczną obejmuje wychowanki Internatu Dziewcząt. Pomoc psychologiczna ma charakter wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, psychoedukacji oraz terapii psychologicznej. Identyfikuje się z chrześcijańskim, integratywnym modelem psychoterapii. Oddziaływania terapeutyczne zakładają pracę w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka, uwzględniającą wszystkie sfery jego rozwoju – biologiczną, psychiczną, społeczną oraz duchową.

Istotą prowadzonej terapii jest wspierająco-wzmacniający kontakt terapeutyczny. W pracy wykorzystywana jest wiedza z zakresu psychologii i duchowości oraz wybrane i dostosowane techniki terapii integratywnej w ujęciu chrześcijańskim oraz innych, zgodnych z nauką Kościoła, szkół psychoterapeutycznych.

Artur Scisłowski

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Intra. Ukończył także podyplomowo tyflopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pracuje od 2004 roku. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe. W swojej pracy wspomaga rozwój uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami ze szkół specjalnych Ośrodka.

Paweł Pawelczyk

Ukończył studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz podyplomowo studia tyflopedagogiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi i młodzieżą. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach pracuje w Internacie Chłopców od 2008 roku. Współpracuje również ze stowarzyszeniem SPOZA prowadząc coachingowe warsztaty rozwoju osobistego.

Joanna Marasek

Ukończyła studia psychologiczne, specjalność – psychologia rozwojowa i wychowawcza, a także studia filozoficzne, specjalność – etyka, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach studiów podyplomowych ukończyła tyflopedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oligofrenopedagogikę z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach pracuje od 2006 roku, najpierw w Przedszkolu dla Dzieci Niewidomych, a obecnie w szkołach specjalnych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi i młodzieżą. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami związanymi z autyzmem oraz z osobami dotkniętymi sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Aleksandra Tracz
Sylwia Tołczyk

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł