Orientacja przestrzenna w Rabce-Zdroju

Treści bloków tematycznych: świadomość sensoryczna, schemat ciała, relacje między przedmiotami, architektura budynku i poruszanie się, realizujemy zgodnie z zasadą stopniowania trudności, a priorytety uwarunkowane są przez funkcjonalne następstwa niepełnosprawności w sferze osobistej i społecznej.

Celem nauczanych i kształconych przez nas sprawności motorycznych, sensorycznych, związanych z pojęciami i z poruszaniem się jest: 

 • kształcenie prawidłowej postawy,
 • korekta wad chodu,
 • wyrabianie dynamiki sylwetki,
 • rytmiczny krok,
 • poruszanie się w linii prostej,
 • rozwijanie sprawności ruchowych,
 • wzmacnianie mięśni,
 • rozwijanie koordynacji ruchowej,
 • lokalizacja,
 • rozróżnianie dźwięków
 • rozróżnianie dotykowe faktur – ręce i podłoża – stopy,
 • wskazywanie i nazywanie części ciała,
 • wyprowadzanie kierunków od osi ciała,
 • dotykowe rozróżnianie kształtów i rozmiarów,
 • kształcenie poczucia odległości,
 • ustalanie własnej pozycji względem innych przedmiotów i relacji przestrzennych między nimi,
 • nauka technik poruszania się z przewodnikiem,
 • techniki nawigacyjne,
 • wykonywanie zwrotów z punktem odniesienia,
 • zapoznawanie się z nowym pomieszczeniem,
 • szukanie upuszczonego przedmiotu,
 • wykrywanie i omijanie przeszkód,
 • nauka technik z długą białą laską – najczęściej technika stałego kontaktu z końcówką rolling-ball; w indywidualnych przypadkach, gdy funkcjonalne następstwa złożonej niepełnosprawności nie są przeszkodą, uczymy techniki dwupunktowej, która wymaga zdolności koordynacji ruchowej, regulacji napięcia mięśniowego, autokontroli i kontroli środowiska zewnętrznego.

Zajęcia z orientacji przestrzennej

Treści bloków tematycznych: świadomość sensoryczna, schemat ciała, relacje między przedmiotami, architektura budynku i poruszanie się, realizujemy zgodnie z zasadą stopniowania trudności, a priorytety uwarunkowane są przez funkcjonalne następstwa niepełnosprawności w sferze osobistej i społecznej.

Cele szczegółowe sprawności dostosowujemy do możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Dostosowanie takie obejmuje: zakres treści programowych, wybór technik i ich modyfikacje, poziom trudności, metodę i środki dydaktyczne.

Środowisko i metoda

Korzystamy z wybranych rozwojowych materiałów M. Montessori do kształcenia zmysłów w przygotowanym otoczeniu znanym zamkniętym, które jest pierwszym środowiskiem nauki korzystania z punktów i wskazówek orientacyjnych dotykowych, dźwiękowych, zapachowych.

Stosujemy poznawcze metody bezwzrokowego oglądu dotykowego: demonstracja dotykowo-kinestetyczna, metoda sterowania rękami, ręce pod ręce, dotyk obejmujący w rozpoznawaniu kształtów i opuszkami palców do sczytywania grafiki dotykowej. Posługując się szablonami i modelami uczymy prostych schematów ruchowych i złożonych ruchów funkcjonalnych. Uzupełnieniem oglądu dotykowego jest opis, komunikat, sygnał werbalny lub dźwiękowy. Posługujemy się modelem skrzyżowania, który jest wzrokowo-dotykowo-kinestetyczną wskazówką w korzystaniu z koncepcji diagnozowania dziecięcych kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Czaplewskiej. Koncepcja ta uwzględnia stadia rozwoju umysłowego wg J. Piageta i ustalenia L. Wygotskiego dotyczące strefy najbliższego rozwoju. W nauce pojęć przestrzennych i kształceniu schematów ruchowych wykorzystujemy elementy rytmiki Dalcroze`a. Ruchowa realizacja motywów rytmicznych wzbogacona dźwiękowymi rekwizytami cieszy się dużym powodzeniem i pozwala w zabawowej konwencji realizować żmudny niekiedy trening dotykowo-przedsionkowo-kinestetyczny. Zajęcia prowadzimy w budynku, na terenie szkolnym, na terenie miasta, w indywidualnych przypadkach podczas wyjazdów do Krakowa.

Orientacja przestrzenna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, a metodyka orientacji wciąż się rozwija. W kreatywnym podejściu do rozwoju naszych uczniów podczas dni otwartych 2013/14 zasygnalizowaliśmy temat konwencji dotyczących relacji „Wyżej – niżej, czy dalej – bliżej”, co ma bezpośredni związek z orientacją na stoliku ucznia. W kolejnym spotkaniu planujemy zająć się tematem inwersji statycznych i dynamicznych.

Wsparcie rozwoju dziecka z wieloraką niepełnosprawnością udaje się nam dzięki pracy w zespole specjalistów, nauczycieli szkolnych i wychowawców w internacie.

W planowaniu efektywnej pracy z dzieckiem korzystamy z dobrych opracowań metodycznych:

 • Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się niewidomych i słabowidzących dzieci z dodatkowo ograniczoną sprawnością – R. K. Harley, T. Wood, J. B. Merbler
 • Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących – J. i J. Kwapiszowie
 • Orientacja i techniki poruszania się – przewodnik dla praktyków – E. Hill, P.Ponder
 • Uwagi do programu zajęć z orientacji i poruszania się niewidomych z opóźnionym rozwojem umysłowym Bryant N. W., W.A. Jansen (materiały tyflologiczne 4,1986)
 • Nauczanie niewidomych dzieci rysunku – A. Chojecka, M. Magner, E. Szwedowska, s. E. Więckowska FSK
 • Idee – metody – inspiracje: Zrozumieć Montessori – M. Miksza

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł