Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Szkolenie o metodach komunikacji wspierającej

“Nie ma edukacji bez komunikacji, komunikacja jest istotą i sensem procesu dydaktycznego, a podniesienie skuteczności i efektywności nauczania- uczenia się zależy od organizacji i “empatii dydaktycznej” w komunikowaniu się werbalnym i niewerbalnym.”*

B. Makles

W dniach 21 i 22 stycznia 2023 wszyscy nasi nauczyciele i terapeuci z przedszkola wzięli udział w 25 godzinnym szkoleniu pt. “Wprowadzanie metod komunikacji wspierającej i alternatywnej AAC u dzieci z wieloraką niepełnosprawnoscia”. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Prowadząca szkolenie p. Monika Jerzyk i grupa nauczycieli przedszkola z dyplomami w dłoniach.
Prowadząca szkolenie p. Monika Jerzyk i grupa nauczycieli przedszkola z dyplomami w dłoniach.

Szkolenie poprowadziła Pani Monika Jerzyk z Centrum Rozwoju Porozumiewania się GADATEK w Poznaniu, pedagożka specjalna i terapeutka komunikacji AAC z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością. 

Pani Moniko bardzo dziękujemy za ogrom wiedzy i doświadczenia, jakie Pani nam przekazała. Głęboko wierzymy, że dzięki temu będziemy mogli coraz lepiej wspierać dzieci w rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co przełoży się na znaczącą poprawę jakości życia i efektywność edukacji dzieci z wieloraką niepełnosprawnością korzystających z zajęć w naszym Przedszkolu i na Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju (WWR). 

Tekst: A. Wdówik
Zdjęcie: M. Kościk

* Makles B., Komunikacja jako problem badawczy dydaktyki, [w:] J. Półturzycki, E. Wesołowska (red.), Współczesne kierunki modernizacji dydaktyki, Toruń 1993