Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Statut

Statut Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

I. NAZWA, CEL I SIEDZIBA TOWARZYSTWA

§ 1.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie zwane dalej „Towarzystwem” ma na celu otaczanie osób niewidomych i ociemniałych, wszechstronną opieką 
w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych.

§ 2.

 1. Dla osiągnięcia celów określonych w § 1, Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów urządza i prowadzi:
  • a) domy dziecka, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, również szkoły wyższe,
  • b) kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, turnusy wypoczynkowe, zajęcia uzupełniające dla uczniów ze szkół ogólnodostępnych z zakresu rewalidacji usprawniającej itp.,
  • c) biblioteki, wypożyczalnie książek i czytelnie,
  • d) wydawnictwa książek i czasopism dla osób niewidomych oraz o problematyce tyflologicznej,
  • e) zakłady opieki zdrowotnej dla osób niewidomych i osób działających w ramach Towarzystwa,
  • f) domy pomocy społecznej i domy dla chroników,
  • g) warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
  • h) działalność naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, polityki społecznej, statystyki dotyczącej procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzącychoraz kursy dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, w których naukę pobierają uczniowie niewidomi,
  • i) imprezy kulturalne i rozrywkowe zarówno z udziałem jak i dla osób niewidomych,
  • j) rehabilitację zawodową, społeczną, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku,
  • k) wytwarzanie pomocy edukacyjnych, 
  • l) gospodarstwa rolne zarówno dla celów edukacyjnych osób niewidomych, jak i zaopatrywania Towarzystwa w artykuły żywnościowe,
  • m) działalność sportową,
  • n) kształcenie ustawiczne, 
  • o) wsparcie dla rodzin i opiekunów z najbliższego otoczenia osób niewidomych.
 2. Przez otaczanie osób niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką socjalną, rozumie się ponadto:
  • a) udzielanie zapomóg, pożyczek nieoprocentowanych lub niskoprocentowych,
  • b) udzielanie pomocy w uzyskaniu lub wykupie lokali mieszkalnych,
  • c) zagospodarowanie na cele określone w ust. 1 i ust. 2, nawiązek zasądzanych na rzecz Towarzystwa, na podstawie art. 47 Kodeksu karnego.
 3. Zadania określone w ust. 1. lit. a), c), d), e), g), h), i), j), l), m), n) i o) stanowią działalność nieodpłatną.
 4. Zadania określone w ust. 1. lit. b), f), j), k), m), o) stanowią działalność odpłatną.
 5. Przy realizacji zadań określonych w ust. 1., Towarzystwo współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Obydwie instytucje mają wspólny cel i te same zadania oraz metody pracy.
 6. W swojej działalności Towarzystwo kieruje się nauką społeczną Kościoła Rzymskokatolickiego oraz zawartymi w niej zasadami moralności chrześcijańskiej. Niniejszy zapis gwarantuje również autonomię Towarzystwa wobec Ministerstwa właściwego dla edukacji i wychowania w wyborze programów nauczania moralności i etyki. Nie ogranicza to jednak uprawnień osób niewidomych o innym światopoglądzie do korzystania z usług w ramach placówek Towarzystwa. Personel jest zobowiązany do przestrzegania powyższych zasad oraz świadczenia o nich życiem osobistym.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa są Laski, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 1. Towarzystwo stanowi osobę prawną. Może więc zawierać wszelkie umowy, nabywać i zbywać wszelkimi, w prawie przewidzianymi sposobami, majątki ruchome i nieruchome i bronić praw swoich, gdzie należy.
 2. Towarzystwo współdziała w realizacji swych zadań z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Współpracuje ponadto ze stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi wśród lub na rzecz osób niewidomych.

§ 5.

Towarzystwo posiada pieczęć z napisem: „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie”.

II. FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 6.

 1. Fundusze Towarzystwa tworzą się:
  • a) z opłat członkowskich;
  • b) z dobrowolnych ofiar i składek;
  • c) z kwest i zbiórek publicznych;
  • d) z dotacji na zadania zlecone, z darowizn, zapisów, spadków i innych środków od organów publicznych, osób prawnych i fizycznych;
  • e) z dochodów z działalności gospodarczej. 
 2. Cały dochód przeznacza się na działalność, o której mowa w §1 i § 2.
 3. Powołując się na art. 20 ust. 1. pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zabrania się:
  • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 7.

Rachunkowość będzie prowadzona podług prawa i zwyczajów z tym, że wyodrębnia ona formy prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, a także działalności gospodarczej w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§ 8.

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie, rekomendowane przez co najmniej jednego członka Towarzystwa, przyjęte przez Zarząd i opłacające składki.
 2. Członkiem Towarzystwa może być również obcokrajowiec, który spełnia wymogi statutu.

§ 9.

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  • a) członków zwyczajnych
  • b) członków honorowych
  • c) członków wspierających
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wkład na rzecz Towarzystwa w kwocie co najmniej pięciu tysięcy złotych.
 3. Członkiem honorowym jest osoba, której godność tę nadało Zebranie Ogólne za szczególne zasługi dla Dzieła Niewidomych.
 4. Członkowie zwyczajni opłacają składkę roczną w zadeklarowanej wysokości, jednak nie mniej niż dwadzieścia złotych. Członkowie wspierający i honorowi wolni są od opłacania składek.
 5. Członkowie zwyczajni i honorowi biorą udział w Zebraniach Ogólnych i posiadają bierne i czynne prawo wyborcze.
 6. Członkowie wspierający mogą brać udział w Zebraniach Ogólnych – z głosem doradczym.

§ 10.

Członkowie zalegający w opłacaniu składek otrzymują informację przypominającą o tym obowiązku, a po upływie trzech lat – w przypadku nieuregulowania płatności – na podstawie uchwały Zarządu podlegają skreśleniu z listy członków Towarzystwa. Zarząd w uzasadnionych przypadkach może zwolnić członków z opłat członkowskich. Zarząd nie skreśla z listy członków osób, które należą do Towarzystwa dłużej niż 30 lat.

§ 11.

Skreślenie członka, z wszelkich innych powodów, w tym za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Towarzystwa, może nastąpić na skutek uchwały Zarządu, zatwierdzonej przez Zebranie Ogólne.

§ 12.

Poza przypadkami określonymi w § 10 i 11 członek podlega skreśleniu z listy członków Towarzystwa w przypadku śmierci, złożonej na piśmie rezygnacji z członkostwa lub utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądowego.

IV. ZARZĄD TOWARZYSTWA

§ 13.

 1. Zarząd kierujący sprawami Towarzystwa składa się z dziesięciu osób, przy czym w jego skład zawsze wchodzi z urzędu każdorazowa Przełożona Generalna Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa, Skarbnika, dwóch zastępców Prezesa i zastępcę Skarbnika.
 2. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5a Ustawy Prawo o stowarzyszeniach członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnieniem swoich funkcji.
 3. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie uchwały Zarządu.  
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Zarządu nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyborów. Członek Zarządu wybrany w sposób określony w niniejszym ustępie będzie sprawował mandat do końca kadencji, w trakcie której został wybrany.

§ 14.

Członkowie Zarządu wybierani są przez Zebranie Ogólne członków Towarzystwa na czteroletnią kadencję. Członkowie, którzy kończą kadencję, mogą być wybierani ponownie.

§ 15.

 1. Zarząd Towarzystwa, odczytując znaki czasu, wyznacza długofalową strategię działania Towarzystwa poddając ją pod głosowanie na Zebraniu Ogólnym.
 2. Kompetencje Zarządu są następujące:
  • a) realizowanie celów statutowych Towarzystwa i uchwał Zebrania Ogólnego oraz uchwalanie szczegółowych kierunków działania,
  • b) kierowanie działalnością Towarzystwa, powoływanie placówek i komórek organizacyjnych Towarzystwa, określanie ich uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad tymi placówkami i komórkami,
  • c) reprezentowanie Towarzystwa wobec władz rządowych, samorządowych oraz innych organizacji, instytucji i osób fizycznych,
  • d) zawieranie w imieniu Towarzystwa wszelkiego rodzaju umów i kontraktów prywatnych i urzędowych dotyczących majątku zarówno ruchomego, jak i nieruchomego i ubezpieczenie majątku Towarzystwa, oraz zaciąganie pożyczek,
  • e) organizowanie i inicjowanie działań w celu pozyskiwania zapisów, darowizn i innych wpływów na rzecz Towarzystwa oraz czuwanie nad ich właściwym spożytkowaniem,
  • f) przyjmowanie i wykreślanie członków Towarzystwa,
  • g) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Ogólnych oraz ustalanie ich porządku obrad; do porządku obrad powinny być dodatkowo wniesione sprawy zgłoszone przez Komisję Rewizyjną lub grupę co najmniej 25 członków na dwa tygodnie przed terminem zebrania,
  • h) składanie Zebraniu Ogólnemu sprawozdań z działalności Zarządu oraz bilansu i projektu budżetu za miniony rok sprawozdawczy i budżetu na rok bieżący,
  • i) uchwalenie regulaminu pracy Zarządu oraz powoływanie komisji i zespołów,
  • j) udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu,
  • k) przedstawianie do rozpatrzenia przez Zebranie Ogólne spraw przekraczających kompetencje Zarządu,
  • l) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa,
  • m) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
  • n) podejmowanie decyzji o tworzeniu spółek i innych podmiotów oraz przystępowaniu do innych podmiotów.
 3. Szczegółowy sposób pracy Zarządu zawarty jest w Regulaminie pracy Zarządu.
 4. Zarząd dla zapewnienia prawidłowości działania placówek i komórek administracyjnych Towarzystwa, powołuje kontrolę wewnętrzną zlecając ją odpowiednio przygotowanemu do tej funkcji pracownikowi Towarzystwa.

§ 16.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla prawomocności uchwał Zarządu konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej 5 członków, w tym Prezesa lub jednego z jego zastępców. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 17.

Do reprezentowania Towarzystwa, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu: Prezes lub jeden z jego zastępców działający łącznie ze Skarbnikiem lub jego zastępcą.

V. ZEBRANIE OGÓLNE CZŁONKÓW

§ 18.

Zebrania Ogólne członków bywają zwyczajne i nadzwyczajne. Zebrania Ogólne zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie najpóźniej do 31 maja. Nadzwyczajne Zebrania Ogólne mogą być zwoływane w każdym czasie dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki, zależnie od uznania Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub na żądanie przynajmniej jednej dziesiątej liczby członków Towarzystwa, mających prawo głosu.

§ 19.

O terminie i miejscu Zebrania Ogólnego, Zarząd winien zawiadomić członków co najmniej na 14 dni z góry, z jednoczesnym podaniem porządku obrad. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym jest ogłaszane w Internecie – bądź w jednym dzienniku ogólnopolskim lub w drodze indywidualnego zawiadomienia (listownie albo pocztą elektroniczną).

§ 20.

Zebrania Ogólne ważne są bez względu na liczbę zebranych członków, z wyjątkiem zgromadzeń, na których mają być rozważane sprawy dotyczące zmian statutu, rozwiązania i likwidacji Towarzystwa. Na takich Zebraniach konieczną jest obecność przynajmniej jednej trzeciej członków Towarzystwa, posiadających prawo głosu. Do rozpatrywania takowych spraw Zarząd zwołuje zebranie w dwóch terminach. W razie niedojścia do skutku Zebrania w pierwszym terminie, z powodu braku odpowiedniej liczby członków, drugie zebranie odbywa się nie wcześniej niż 30 minut od wyznaczonego pierwszego terminu. Uchwały Zebrania powtórnego są prawomocne bez względu na liczbę uczestników. Porządek dzienny Zebrania powtórnego nie może się różnić w niczym od pierwotnego porządku dziennego.

§ 21.

Uchwały na Zebraniu Ogólnym zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków, w razie równości głosów, kwestię rozstrzyga głos przewodniczącego. Sprawy dotyczące zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa, winny być rozstrzygane kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

§ 22.

Kompetencje Zebrania Ogólnego są następujące:

 • a) ustalanie ogólnych kierunków działania zgodnie ze statutem Towarzystwa oraz zatwierdzanie długofalowych strategii działania zaproponowanych przez Zarząd,
 • b) uchwalanie zmian statutu,
 • c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium,
 • d) rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu,
 • e) mianowanie członków honorowych,
 • f) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • g) udzielanie Zarządowi wytycznych co do jego działalności,
 • h) rozpatrywanie zażaleń związanych z działalnością Zarządu,
 • i) rozpatrywanie spraw przekraczających kompetencje Zarządu.

§ 23.

Zebranie Ogólne uchwala regulamin swojego działania oraz zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zaprojektowane zgodnie ze statutem przez każdy z tych organów.

§ 24.

Zebranie Ogólne, po zagajeniu przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego Zebrania, który powołuje dwóch protokolantów. Protokół Zebrania Ogólnego powinien być podpisany przez Przewodniczącego i dwóch protokolantów Zebrania.

VI. KOMISJA REWIZYJNA

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków Towarzystwa, wybieranych na okres czterech lat.
 2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy Komisji jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków Komisji nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyborów.  

§ 26.

 1. Komisji Rewizyjnej służy prawo sprawdzania w każdym czasie stanu kasy, rachunków i w ogóle działalności Towarzystwa. Obowiązana jest czynić to koniecznie raz na rok przed Zebraniem Ogólnym, na którym winna złożyć swoje sprawozdanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna korzysta z pomocy Zarządu oraz pracowników Towarzystwa, w szczególności pełniących funkcje w zakresie rachunkowości i kontroli wewnętrznej w uzyskiwaniu potrzebnych informacji, wyjaśnień i wglądu do odpowiednich dokumentów.
 3. Zebranie Ogólne Towarzystwa zleca Komisji Rewizyjnej dokonanie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

VII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 27.

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochody te nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Zakres prowadzonej działalności:
  • a) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z)
  • b) Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (01.24.Z)
  • c) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
  • d) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)
  • e) Pozostała usługowa działalność ekonomiczna (56.29.Z)
  • f) Wydawanie książek (58.11.Z) 
  • g) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  • h) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
  • i) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
  • j) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
  • k) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
  • l) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  • ł) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  • m) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
  • n) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
  • o) Działalność szpitali (86.10.Z)
  • p) Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z)
  • q) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
  • r) Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z)
  • s) Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
  • t) Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C)
  • u) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E)
  • w) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
  • x) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)
  • y) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)
  • z) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)

VIII. ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 28.

W razie rozwiązania Towarzystwa z jakiegokolwiek powodu, Zebranie Ogólne członków postanowi o przeznaczeniu pozostałego po nim majątku nieruchomego i ruchomego. Majątek ten można przekazać jedynie na cele związane z edukacją, rehabilitacją i opieką nad osobami niewidomymi i słabowidzącymi na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W nawiązaniu do § 2 ust. 5 w tym przypadku pierwszeństwo przysługuje Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, drugiej instytucji współtworzącej i kontynuującej linię założycielską Matki Elżbiety Czackiej.

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł