Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Naprawdę Można – Program wspierania osób ociemniałych i niewidomych mających szczególne trudności w życiu codziennym

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polski

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Termin realizacji projektu to 01.04.2022 do 31.03.2023

Warunki rekrutacji uczestników projektu

Sposób rekrutacji odbywa się za każdym razem trójstopniowo:

 1. Pierwszy kontakt z potencjalnym beneficjentem
 2. Analiza funkcjonalności beneficjenta pod względem jego zdolności i umiejętności Diagnoza – kontakt bezpośredni
 3. Kwalifikacja beneficjenta.

Ad. 1. Pierwszy kontakt zainteresowanego odbywa się z reguły za pomocą telefonu lub meila do jednej z placówek TONO w Laskach, Sobieszewie, Rabce, Żułowie lub Niepołomicach, albo też poprzez zaprzyjaźnione z TONOS okręgi Polskiego Związku Niewidomych. W zasadzie po kilkuletnim działaniu podobnych projektów w przypadku PZN potencjalni beneficjenci od razu są odsyłani do kontaktu w centrali w Laskach lub do Ośrodka w Sobieszewie. Pozostałe placówki przeprowadzają krótkie wywiady telefoniczne wspomagane wymianą e-mailową pozwalające określić czy dany beneficjent kwalifikuje się do oceny umiejętności.

Ad. 2. Bezpośredni kontakt następuje po umówionej wizycie. Diagnoza nie przekracza kilku godzin. Chodzi o możliwość dostępności specjalistów orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego w danej placówce oraz o możliwości komunikacyjne beneficjenta. Ponieważ we wszystkich wymienionych placówkach na stałe rezydują odpowiedni specjaliści nie ma większych problemów z umówieniem wizyty. Należy też dodać, że nie są oni specjalnie delegowani do tego projektu. wykonują działania zgodnie z zakresem obowiązków określonych w umowie o pracę z TOnOS. Mogą więc pomagać w ogólnej rekrutacji do wielu projektów bez przyporządkowywania ich co eliminuje konieczność nieuwzględniania ich pracy np.  w formie formalnego wolontariatu, gdyż nie sposób określić, które godziny poświęca się dla którego zadania. Diagnoza odbywa się 2 częściowo tj. sprawdzenie umiejętności podstawowych w życiu codziennym zgodnie z programem szkoleń oraz orientacji przestrzennej. Na tej podstawie specjaliści dokonują diagnozy i kierują danego beneficjenta do bazy oczekujących lub do bazy ogólnej bez wskazania na konieczność przeszkolenia. W wypadku wskazania na konieczność szkolenia opracowują wskazówki potrzebne do realizacji IPD. Praca specjalistów na tym etapie projektu nie jest wynagradzana ponieważ wykonywana jest na bieżąco w ramach realizacji rehabilitacji ciągłej niepełnosprawnych podopiecznych danej placówki. Taki system zapewnia ich dostępność w dowolnym momencie. 

Ad. 3. Beneficjent który zostaje zakwalifikowany i wpisany do bazy danych potencjalnych beneficjentów czeka w kolejce na swój termin warsztatu szkoleniowego, Chodzi tu o to, że na etapie układania terminów szkoleń dobiera się też zbliżone umiejętnościami grupy beneficjentów. W ten sposób eliminuje się przynajmniej na pierwszym etapie znaczne różnice w posiadanych umiejętnościach członków poszczególnych grup. Jest to konieczne w przypadku formułowania adekwatnych do realizacji IPD. Po zakwalifikowaniu beneficjent dostaje informację o terminie rozpoczęcia turnusu szkoleniowego w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Sobieszewie. Pod względem logistycznym beneficjenci i przewodnicy docierają tylko do Dworca Głównego w Gdańsku. Dalej mają zapewniony transport do Ośrodka.

Informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu

W ramach realizacji projektu organizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej mające na celu uzyskanie przez ostatecznych beneficjentów umiejętności w zakresie poruszania się i orientacji w przestrzeni z uwzględnieniem stosowanych pomocy tyflologicznych.
 2. Grupowe zajęcia „czynności życia codziennego” mające na celu przez ostatecznych beneficjentów umiejętności w zakresie czynności życia codziennego.
 3. Szkolenie z obsługi systemu Totupoint.  

Harmonogram realizacji projektu w okresie rozliczeniowym
Rok 2022- 2023
01.04.2022 – 31.03.2023

 • 1.1 Przygotowanie realizacji projektu, organizacja pomieszczeń, pracy i innych niezbędnych elementów potrzebnych do realizacji zadania.
 • 1.2 Rekrutacja potencjalnych uczestników zadania (beneficjentów ostatecznych). 
 • 1.3 Selekcja i ustalanie terminów grup szkoleniowych. 
 • 1.4 Organizacja 12 warsztatów szkoleniowych dla osób ociemniałych i niewidomych z trudnościami w życiu codziennym. 
 • 1.5 Rozliczenie realizacji projektu i sprawozdawczość. 
 • 1.6 Kontrola i Ocena realizacji projektu. 
 • 1.7 Przygotowanie i weryfikacja IPD.

DOFINANSOWANIE 456 052,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 483 052,00 zł