Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi współfinansowany ze środków PFRON

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polski

Termin realizacji projektu: od 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Warunki rekrutacji uczestników projektu:

Istnieją 2 grupy dzieci i młodzieży niewidomej pod względem rekrutacyjnym:

 1. Grupa beneficjentów, którzy automatycznie biorą udział w projekcie ze względu na kontynuację nauki w placówkach OSW Laski, a więc otrzymali promocję do kolejnej klasy w danej placówce. Zostali oni rekrutowani do projektu w latach ubiegłych i brali udział w poprzednich edycjach tego projektu. Grupa ta stanowi 80% beneficjentów ostatecznych.
 2. Grupa beneficjentów, którzy są nowymi uczestnikami projektu, to znaczy są rekrutowani do poszczególnych typów szkół lub przedszkola.

Rodzice dziecka po uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu dysfunkcji wzroku i orzeczenia o stopniu jego niepełnosprawności wybierają odpowiednią placówkę. Informacje, dotyczące specjalistycznych placówek edukacyjnych, mogą uzyskać między innymi w: PCPR-ach, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, PZN, szpitalach w całym kraju. Istnieje też możliwość bezpośredniego kontaktu rodziców z zespołem rekrutacyjnym OSW w Laskach. Laski, jako znane w całej Polsce, z reguły są pierwszą instytucją, do której kierują się zarówno rodzice jak i osoby odpowiedzialne za realizację przepisów w jednostkach zewnętrznych.

Konieczne jest spełnienie szeregu wymogów formalnych, należą do nich, dostarczenie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną 
 • podania rodziców o przyjęcie do szkoły/przedszkola/internatu
 • dokumentacji medycznej, w tym okulistycznej
 • orzeczenia o niepełnosprawności z tytuł niepełnosprawności wzroku
 • świadectwa z ostatniej klasy oraz wypisu ocen za pierwszy semestr
 • opinii pedagogicznej ze szkoły/przedszkola
 • życiorysu kandydata
 • dwu zdjęć
 • odpisu skróconego aktu urodzenia.

Po skompletowaniu dokumentów oraz wstępnej diagnozie zespołu rekrutacyjnego w skład, którego wchodzą: tyflopedagog, rehabilitant wzroku, specjalista orientacji przestrzennej, psycholog, logopeda, lekarz i jeśli istnieje taka konieczność, inni specjaliści, dokonuje się oceny sytuacji beneficjenta pod kątem jego możliwości edukacyjnych, zdolności psychoruchowych i predyspozycji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, beneficjent zostaje zakwalifikowany do danej placówki i przystępuje do nauki jako uczeń OSW w Laskach. Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPE-T). 

Nadmienić należy, że ani płeć, ani wiek dziecka nie mają znaczenia przy rekrutacji. Jedynym warunkiem starania się o przyjęcie dziecka do Ośrodka jest dysfunkcja wzroku. Do projektu trafiają dzieci i młodzież całego Ośrodka, z różnych placówek i na różnych poziomach edukacyjnych, od przedszkola do szkół policealnych.

Informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu.

W ramach realizacji projektu organizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Zajęcia internatowe
 2. Orientacja przestrzenna
 3. Zajęcia rewalidacyjne indywidualne i grupowe w tym:
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia, w tym koła zainteresowań (przedmiotowe lub działaniowe)
  • zajęcia specjalistyczne:
   • korekcyjno-kompensacyjne
   • socjoterapeutyczne
   • terapeutyczne i muzykoterapeutyczne
   • związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
   • porady i konsultacje
   • zajęcia korekcyjno-kompensujące – fizjoterapeutyczne (?)
   • zajęcia usprawniania manualnego
   • hipoterapia i dogoterapia
 4. Rehabilitacja wzroku

Harmonogram realizacji projektu w pierwszym okresie rozliczeniowym
Rok 2023-2024
1.04.2023/31.03.2024

 • 1.1 Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzące zajęcia internatowe
 • 1.2 Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej orientacja przestrzenna
 • 1.3 Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej zajęcia rewalidacyjne
 • 1.4 Prowadzenie wszechstronnej i kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej – rehabilitacja wzroku
 • 1.5 Ocena realizacji projektu 
 • 1.6 Sprawozdawczość 
 • 1.7 Rozliczenie dofinansowania projektu 
 • 1.8 Rekrutacja beneficjentów 
 • 1.9 Przygotowanie IPD

DOFINANSOWANIE: 2 581 958,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT: 2 746 764,50 zł