Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Stawić czoło przyszłości! Wsparcie uczniów niewidomych i niedowidzących Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Laskach

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze.pl, Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach wraz z Grupą Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. uzyskałodofinansowanie na realizację projektu „Stawić czoło przyszłości! Wsparcie uczniów niewidomych i niedowidzących Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Laskach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma Szkoła Podstawowa oraz Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych i cyfrowych naszych uczniów oraz umiejętności i  postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.

W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, jęz. angielski). Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. laptopy, tablice interaktywne). W ramach projektu planowane są także wyjazdy edukacyjne. Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. 

Wartość projektu:  439 693,14 zł

Wysokość dofinansowania: 373 453,14 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2023