Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy oraz osobom towarzyszącym

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji projektu to 01.01.2023 do 30.06.2023

Warunki rekrutacji uczestników projektu:

Grupa docelowa liczy obecnie 21 osób z czego 10 osób niepełnosprawnych i 11 osób towarzyszących. Osoby towarzyszące to pełne rodziny osób niepełnosprawnych co ma bardzo ważne znaczenie w kwestii bezpośredniej opieki dla tych osób.

Oprócz zapewnienia gościom z Ukrainy warunków pobytowych planujemy skorzystanie z infrastruktury edukacyjnej i rehabilitacyjnej w celu zapewnienia ciągłości tych procesów jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, w czym mamy wieloletnie doświadczenie. Wszystkie niepełnosprawności to dysfunkcje narządu wzroku.

Grupa ulega czasowej rotacji ze względu na tymczasowe wyjazdy na teren Ukrainy. Poza tym w ramach możliwości przewidywane jest przyjmowanie nowych gości w zależności od możliwości wynikających z limitu finansowego określonego w umowie.        

Informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu oraz harmonogramie w okresie 01.01-30.06.2023.

Zadanie zakłada realizację następujących komponentów:

  1. Zabezpieczenie potrzeb pobytowych
  2. Realizacja zadań rehabilitacyjnych
  3. Działania administracyjne oraz kontrola realizacji zadania i rozliczenie

Ad 1. Zabezpieczenie potrzeb pobytowych polega na organizacji miejsc noclegowych i wyżywienia oraz zapewnieniu urządzeń i środków niezbędnych do realizacji funkcji mieszkalnych. Taką formę realizujemy już obecnie od kilku miesięcy, kiedy to goście z Ukrainy przybywali do nas sukcesywnie. Planujemy zabezpieczenie takich potrzeb dla całej grupy osób w okresie od 01.01.2023 do 31.06.2023, przy czym nie jest wskazane rozdzielanie rodzin. 

Ad 2. Ponieważ towarzystwo realizuje od wielu lat procesy rehabilitacyjne dysponuje odpowiednim doświadczeniem jeśli chodzi o przeprowadzanie procesów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności dotyczy to niepełnosprawności związanych ze wzrokiem. Niezbędne są też działania z zakresu orientacji przestrzennej, rehabilitacji wzroku, czynności życia codziennego, rehabilitacji ruchowej i pomocy psychologicznej. W przedstawionej kalkulacji celowo nie dzielimy godzinowo tych zajęć na poszczególne kategorie. Ma to związek z rozpoznaniem potrzeb poszczególnych osób, a diagnoza nie ma oznak procesu natychmiastowego. W związku z tym w obydwu miejscach założyliśmy procedurę, która pozwala na przesuniecie poszczególnych rodzajów zajęć pomiędzy osobami w uwzględnieniem miesięcznego limitu. W zależności od potrzeb będą wiec realizowane określone zajęcia w zindywidualizowanym trybie wg następujących rodzajów zajęć:

  • orientacja przestrzenna
  • System TOTUPOINT
  • rehabilitacja ruchowa
  • rehabilitacja wzroku
  • czynności życia codziennego
  • pomoc psychologiczna

Ad 3. Jak w każdym tego typu projekcie przewidywane są działania techniczne i administracyjne dotyczące np. obsługi księgowej i  koordynacji działań. Niezbędna jest też prawidłowa kontrola i rozliczenie udzielonego dofinansowania.

DOFINANSOWANIE 289 770,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 349 500,00