Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zabezpieczenie potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy oraz osobom towarzyszącym

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Termin realizacji projektu to 01.06.2022 do 31.12.2022

Warunki rekrutacji uczestników projektu

Grupa docelowa liczy obecnie 27 osób z czego 10 osób niepełnosprawnych i 17 osób towarzyszących. Osoby towarzyszące to pełne rodziny osób niepełnosprawnych co ma bardzo ważne znaczenie w kwestii bezpośredniej opieki dla tych osób.

Oprócz zapewnienia gościom z Ukrainy warunków pobytowych planujemy skorzystanie z infrastruktury edukacyjnej i rehabilitacyjnej w celu zapewnienia ciągłości tych procesów jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, w czym mamy wieloletnie doświadczenie. Wszystkie niepełnosprawności to dysfunkcje narządu wzroku.

Grupa ulega czasowej rotacji ze względu na tymczasowe wyjazdy na teren Ukrainy. Poza tym w ramach możliwości przewidywane jest przyjmowanie nowych gości w zależności od możliwości wynikających z limitu finansowego określonego w umowie.        

Informacje o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu oraz harmonogramie w okresie 01.06-31.12.2022

Zadanie zakłada realizację następujących komponentów:

  1. Zabezpieczenie potrzeb pobytowych
  2. Realizacja zadań rehabilitacyjnych
  3. Działania administracyjne oraz kontrola realizacji zadania i rozliczenie

Ad 1 Zabezpieczenie potrzeb pobytowych polega na organizacji miejsc noclegowych i wyżywienia oraz zapewnieniu urządzeń i środków niezbędnych do realizacji funkcji mieszkalnych. Taką formę realizujemy już obecnie od kilku miesięcy, kiedy to goście z Ukrainy przybywali do nas sukcesywnie. Planujemy zabezpieczenie takich potrzeb dla całej grupy osób w okresie od 01.06.2022 do 31.12.2022, przy czym nie jest wskazane rozdzielanie rodzin. 

Ad 2. Ponieważ towarzystwo realizuje od wielu lat procesy rehabilitacyjne dysponuje odpowiednim doświadczeniem jeśli chodzi o przeprowadzanie procesów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności dotyczy to niepełnosprawności związanych ze wzrokiem. Niezbędne są też działania z zakresu orientacji przestrzennej, rehabilitacji wzroku, czynności życia codziennego, rehabilitacji ruchowej i pomocy psychologicznej. W przedstawionej kalkulacji celowo nie dzielimy godzinowo tych zajęć na poszczególne kategorie. Ma to związek z rozpoznaniem potrzeb poszczególnych osób, a diagnoza nie ma oznak procesu natychmiastowego. W związku z tym w obydwu miejscach założyliśmy procedurę, która pozwala na przesuniecie poszczególnych rodzajów zajęć pomiędzy osobami z uwzględnieniem miesięcznego limitu. W zależności od potrzeb będą wiec realizowane określone zajęcia w zindywidualizowanym trybie wg następujących rodzajów zajęć:

  • Orientacja przestrzenna 
  • System TOTUPOINT
  • rehabilitacja ruchowa
  • rehabilitacja wzroku
  • czynności życia codziennego
  • pomoc psychologiczna

Ad 3. Jak w każdym tego typu projekcie przewidywane są działania techniczne i administracyjne dotyczące np. obsługi księgowej i  koordynacji działań. Niezbędna jest też prawidłowa kontrola i rozliczenie udzielonego dofinansowania.

DOFINANSOWANIE             347 154,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ       428 754,00