Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zakończeniu projektu Mikro-instalacja fotowoltaiczna włączona do systemu prosumenckiego określonego w ustawie o OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informujemy, że projekt pt. “Mikro-instalacja fotowoltaiczna włączona do systemu prosumenckiego określonego w ustawie o OZE” został wykonany dzięki finansowaniu ze środków WFOŚIGW w Gdańsku. Jego koszt kwalifikowany to 173 880 000 zł, dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 86 940 00 na okres do 31.08.2025 oraz dotacji do kwoty 52 160 00.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zakupiono i zamontowano151 sztuk paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego oraz przedszkola w Gdańsku – Sobieszewo. Łączna moc mikroinstalacji fotowoltaicznej wyniosła 49,83 kWp. W wyniku realizacji wyżej wymienionej inwestycji powstało odnawialne źródło energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, które rocznie będzie wytwarzać 37,675 MWh energii elektrycznej. Ponadto wykonanie przedmiotowego zadania pozwoliło na uniknięcie emisji COw ilości 29,424 Mg/rok.