Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

ROZSTRZYGNIĘTE – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kadry Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach (obsługa pacjenta)

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska

Informacje szczegółowe

Projekt grantowy pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektunr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia;

Dotyczy: grantu na realizację przedsięwzięcia pn.
„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”
Na podstawie umowy: NR UM.POZ.W-3397.2022-00/4283/630

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kadry Przychodni Leczniczo – Rehabilitacyjnej w Laskach w ramach przedsięwzięcia pn.
„Zwiększenie dostępności POZ w Laskach dla osób z niepełnosprawnościami”
znak postępowania: ZAP-POZL-02/23

Zapytanie dotyczy:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówki medycznej, w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami.

Aktualizacje

Zamawiający wydłuża termin składania ofert z 13.03.2023 na 20.03.2023.

Poniżej znajdują się zaktualizowane pliki do pobrania.

Rozstrzygnięcie

Na podstawie zebranych ofert najkorzystniejszą złożyła firma Medison – Wojciech Maj z ceną 14 795,12 zł netto, VAT 3 402,88 zł (23%), 18 198,00 zł brutto, słownie: osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 brutto.

Pliki do pobrania