Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

ROZSTRZYGNIĘTE – Zapytanie ofertowe nr 01/2023 z dnia 11.09.2023 r.  na dostawę urządzeń, programów i aplikacji dedykowanych osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz z problemami w porozumiewaniu się 

Rozstrzygnięcie

Informujemy o wyniku postępowania  nr 01/2023 z dnia 19.09.23 r. na dostawę urządzeń, programów i aplikacji dedykowanych osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz z problemami w porozumiewaniu się dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Laskach.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronie: https://laski.edu.pl

Złożone oferty:

 1. Includo Jarosław Wiazowski; ul. Myśliborska 85 C lok. 3 03-185 Warszawa; 
  NIP 573-114-45-90 ; Cena 114 820,00 zł

Na podstawie pozytywnej weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów, Zamawiający uznał Includo Jarosław Wiazowski za Wykonawcę.

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń, programów i aplikacji dedykowanych osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz z problemami w porozumiewaniu się dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Laskach.

2. Nazwa i adres Zamawiającego

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin

adres strony internetowej:
www.laski.edu.pl

3. Projekt, którego dotyczy zapytanie

W Ośrodku Wsparcia i Testów prowadzenie doradztwa i instruktażu w zakresie doboru technologii wspomagającej oferowanej przez wypożyczalnię utworzoną w ramach programu pt. „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” 

4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę dostawy i uruchomienia (instalacja i konfiguracja) urządzeń, programów i aplikacji dedykowanych osobom z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz z problemami w porozumiewaniu się dla Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie do Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) w Laskach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 (formularz cenowy) do niniejszego zapytania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 • 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
 • 48900000-7 – Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • 32250000-0 – Telefony komórkowe

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia

termin wykonania usługi: do 15.10.2023 r.

miejsce wykonania usługi: 

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Laski, ul. Brzozowa 75
05-080 Izabelin
Ośrodek Wsparcia i Testów – budynek Działu ds. Absolwentów

6. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryteriumWaga [%]
1. Cena oferty60
2. Okres gwarancji    20
3. Termin wykonania    20
SUMA100

Kryterium 1 „Cena”

Będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona wg następującego wzoru:

C = C min./Co x 60 pkt.

gdzie:

 • C min. – łączna cena oferty najtańszej
 • Co – łączna cena oferty ocenianej

Kryterium 2 „Okres gwarancji”

Będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta”.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji” zostanie obliczona według następującego wzoru:

G = Go/Gmax x 20 pkt

gdzie:

 • Go – okres gwarancji podany w ofercie ocenianej (liczony w miesiącach)
 • Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert (liczony w miesiącach)

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Maksymalny okres gwarancji: 60 miesięcy.

Zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i musi zostać zadeklarowany, podany, określony w pełnych miesiącach.

W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące albo niezadeklarowania, niepodania, nieokreślenia przez Wykonawcę okresu gwarancji Zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści SWZ.

Maksymalny okres gwarancji za jaki Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.

Kryterium 3 „Termin wykonania”

Będzie oceniany: 

 • maksymalną liczbę punktów 20 otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania,
 • minimalną liczbę punktów 0 otrzyma oferta z najdłuższym terminem wykonania,
 • oferty z pośrednimi terminami otrzymają liczbę punktów między 0 a 20 proporcjonalnie do przedziału czasowego między najdłuższym a najkrótszym terminem.

Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G + T

gdzie:

 • P – łączna liczba punktów oferty ocenianej,
 • C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
 • G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.
 • T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin wykonania”

7. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta winna zawierać następujące dokumenty

 • Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik Nr 1)
 • Formularz cenowy (załącznik Nr 2)
 • Dokument gwarancyjny (załącznik Nr 3)
 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik Nr 4)

Opis przygotowania załączonych do oferty dokumentów

Formularz oferty oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Jeżeli Formularz oferty i załączniki zostaną podpisane przez ustanowionego pełnomocnika, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jego uprawnienia do składania oferty (pełnomocnictwo).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (nie dopuszcza się składania ofert częściowych),

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie

Oferowana cena brutto powinna zawierać obowiązujący podatek VAT od towarów i usług oraz wszelkie pozostałe koszty związane z realizacją umowy. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2023 r. do godz. 10:00 w wersji elektronicznej na adres: owit@laski.edu.pl, lub za pośrednictwem kuriera bądź operatora pocztowego na adres Zamawiającego z dopiskiem budynek  Działu ds. Absolwentów.

Koperta/opakowanie zawierające ofertę (w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem kuriera bądź operatora pocztowego) winno być zaadresowane do Zamawiającego z dopiskiem budynek Działu ds. Absolwentów i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Ośrodek Wsparcia i Testów OWiT” Nie otwierać przed dniem 19.09.2023 r. godz. 10:15”.

Otrzymanie oferty w jednej z wyżej wymienionych form z zachowaniem wyznaczonego terminu będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty.

9. Osoby uprawnione do kontaktów

Krystyna Konieczna,  Anna Malkus, tel. 22 75 23 351 

10. Informacja dotycząca zawarcia umowy

Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o złożonych ofertach i ofercie najkorzystniejszej. Po wyborze oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

11. Odbiór zamówienia i płatności

Płatność zostanie dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia jest PLN.

12. Klauzula informacyjna

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie), chcąc zachować pełną transparentność, niniejszym informujemy, w jaki sposób przekazywane przez Państwa dane osobowe gromadzone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, z siedzibą w Laskach, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin  (dalej: Administrator). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: https://www.laski.edu.pl/pl/kontakt, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 752 32 21 lub pisząc na adres e-mail: tono@laski.edu.pl.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: iodo@laski.edu.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926.

  Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.   
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zebrania i oceny ofert, docelowo do zawarcia umowy.

  Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Państwu udział w przeprowadzeniu prawidłowego postępowania zapytania ofertowego.

  Państwa dane osobowe nie są i nie będą przez Administratora wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane operacjom profilowania.
 3. Niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będą one przechowywane do chwili przedawnienia się roszczeń wynikających z tytułu umowy/ świadczenia usług lub od momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz dokumentacji kadrowo-płacowej.

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Załączniki