Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

ROZSTRZYGNIĘTE – ZAPYTANIE OFERTOWE Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/POWER/4.3/TOPON/TOnOS na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnieniem wyżywienia i noclegów dla uczestników/czek i trenera/ki szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”

(projekt PO WER nr POWR.04.03.00-00-0072/20). 

Do pobrania

Rozstrzygnięcie

Laski, 15.02.2022 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO  

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2022/POWER/4.3/TOnOS oraz ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-33733-91910, w  związku z realizacją projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (projekt PO WER nr POWR.04.03.00-00-0072/20). 

Informujemy o wyniku postępowania nr 1/2022/POWER/4.3/TOnOS z wyboru najkorzystniejszej oferty na Wykonawcę usługi wynajmu sali szkoleniowej  z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów dla uczestników/-czek i trenerów/-ek szkoleń. 

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności i upubliczniono na stronach: 

Złożone oferty: 

  1. Satoria Group SA, ul. Mangalia 1A, 02 – 758 Warszawa,  
    NIP: 527 15 57 591, cena: 66 730,00 PLN 
  1. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA, ul. Nowy Świat 26/8,  
    00-373 Warszawa, NIP 712 321 10 05, Cena: 77 375,00 zł 

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów Zamawiający wyłonił Wykonawcę: SatoriaGroup SA