Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Przychodnia POZ

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dostępność+, Unia Europejska

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 652 173,00 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

 1. łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki,
 2. łatwiej poruszać się wewnątrz placówki,
 3. skorzystać z nowej strony internetowej,
 4. skorzystać z pomocy koordynatora dostępności oraz asystentów osób ze szczególnymi potrzebami,
 5. skorzystać z nowoczesnego sprzętu medycznego.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny w Laskach

Zgodnie z Księgą Rejestrową nr 000000007820 prowadzoną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego o nazwie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie.

Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny utworzony został w 1998 roku. W jego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Poradnia lekarza POZ, w której realizuje się kompleksowe świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia zatrudnia lekarzy specjalności: medycyna rodzinna, pediatria, choroby wewnętrzne.
Ze świadczeń udzielanych przez Poradnię lekarza POZ może skorzystać każdy pacjent po uprzednim złożeniu deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, w której realizuje się świadczenia z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami i ich rodzinami bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Świadczenia dotyczą osób zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, a także osób niepełnosprawnych. Zabiegi i wizyty pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych zleca lekarz POZ.
Ze świadczeń udzielanych przez Poradnię może skorzystać każdy pacjent po uprzednim złożeniu deklaracji wyboru pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej.

Gabinet Stomatologiczny, w którym realizuje się świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

Pielęgniarka higieny szkolnej, realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkół Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie. Sprawuje czynną opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami. Realizuje zabiegi i procedury medyczne, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego, dla uczniów podczas ich pobytu w szkole.

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, udziela świadczenia z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, obejmujących w szczególności poradę lekarską, świadczenia z zakresu psychologii, logopedii, zabiegi z fizykoterapii, indywidualne zajęcia ze świadczeniobiorcą dostosowane są do jego stanu klinicznego. Prowadzone są także zajęcia grupowe. Ze świadczeń udzielanych przez ośrodek może skorzystać każdy pacjent posiadający skierowanie wystawione przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • rehabilitacyjnej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • endokrynologii dziecięciej;
 • diabetologii dziecięcej;
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ośrodek rehabilitacji dziennej – rehabilitacja wzroku, obejmujący w szczególności poradę wielospecjalistyczną oraz świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia, usprawniania ruchowego i psychoruchowego, tyflopedagogiki, psychologii i terapii zajęciowej. Ze świadczeń udzielanych przez ośrodek może skorzystać każdy pacjent posiadający skierowanie wystawione przez lekarza następujących poradni specjalistycznych:

 • okulistycznej;
 • neurologicznej;
 • rehabilitacyjnej.

Na wszystkie świadczenia udzielane w ramach w/w poradni i ośrodków, Zakład Leczniczo – Rehabilitacyjny posiada stosowne umowy podpisane z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Twój gest ma ogromne znaczenie!

Tylko jedno kliknięcie dzieli Cię od wsparcia dalszej działalności Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi!

Na cele statutowe

Dane osobiste

Terminy

Suma darowizn: 100,00zł