Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Ogłaszamy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Ogłaszamy dodatkowy nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych
i słabowidzących (TOPON)”
, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
  • Polski Związek Niewidomych
  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
  • oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii

W ramach doskonalenia zawodowego zaplanowano bezpłatne szkolenia w wymiarze 60 godzin dydaktycznych z następującego zakresu:

  1. Metodyka nauczania orientacji przestrzennej małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku
  2. Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością sprzężoną
  3. Metodyka nauczania orientacji przestrzennej z wykorzystaniem echolokacji
  4. Metodyka nauczania orientacji przestrzennej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  5. Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób poruszających się z psem przewodnikiem

Dodatkowo każdy z uczestników zobowiązany będzie odbyć indywidualny trening  praktykę z co najmniej dwoma osobami z niepełnosprawnością wzroku w łącznym wymiarze ok. 200 godzin, za które wypłacone zostanie wynagrodzenie.  

Nabór na szkolenia odbywa się w oparciu o wypracowany w projekcie Standard Kształcenia Instruktorów Orientacji Przestrzennej i Mobilności (wersja wstępna), natomiast indywidualny trening O&M realizowany będzie na podstawie  Standardu nauczania orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku (wersja wstępna).

Zaplanowano objęcie wsparciem łącznie 96 instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

Rekrutacja jak i zajęcia prowadzone będą przez wspólną kadrę Partnerów. Wszystkie zjazdy będą miały miejsce w Warszawie. 

Termin nadsyłania dokumentów określonych w punkcie 2.7.1 Regulaminu: do 22.02

Zgłoszenie, wyłącznie w formie elektronicznej, należy wysłać na adres:

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
e-mail: topon@laski.edu.pl

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ada Wróblewska
e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel: +48 693 171 213

Polski Związek Niewidomych
Elżbieta Oleksiak
e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl, tel. +48 662 225 802

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Anna Rozborska
e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pltel: +48 663 883 334

Małgorzata Białek
e-mail:Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Kamila Miler-Zdanowska
e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel: + 48 501 230 996

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Krysik
e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 564; +48 511 862 229

Dominika Szewczyk-Dąbrowa
e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 516; +48 538 508 031