Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Zebranie ogólne członków Towarzystwa

Uprzejmie zapraszam na Zebranie Ogólne członków Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, które odbędzie się w dniu 27.05.2023 r. w Laskach w Domu Przyjaciół Niewidomych o godz. 11.00. Zebranie poprzedzi Msza św. o godz. 10.00.

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu.
 4. Przedstawienie budżetu na 2023 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja.
 7. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu. 
 8. Przyjęcie bilansu za 2022 r.
 9. Uchwała o zysku lub stracie z przeznaczeniem na cele statutowe.
 10. Zatwierdzenie budżetu na 2023 r. 
 11. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
 12. Udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 13. Wolne wnioski.                                                                                          

W związku z postulatami wyrażonymi na Zebraniu Ogólnym, sprawozdania zostaną przedstawione w formie skróconej, natomiast szczegółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe będą udostępnione na naszej stronie internetowej trzy dni przed zebraniem oraz do wglądu w Sekretariacie Zarządu.                                                                                                                                      

/-/ Paweł Kacprzyk – Prezes Zarządu