Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Mazowsze.pl, Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Wsparcie w ramach Projektu otrzyma Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 10 dzieci z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu dostosujemy istniejące miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zrealizujemy dodatkowe zajęcia (warsztaty muzyczno-ruchowe, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z tyflopedagogiem, zajęcia komunikacyjne, zajęcia ze stymulacji polisensorycznej, terapia czynności życia codziennego). W ramach projektu planowane są także szkolenia dla nauczycieli. 

Wartość projektu: 402 513,56 zł

Wysokość dofinansowania: 322 003,56 zł
Termin realizacji projektu: 01.06.2022 – 30.11.2023

Aktualności programu

Wydarzenia związane z realizacją programu “Przyszłość zaczyna się już dziś. Wsparcie dla uczniów i nauczycieli ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach”.