Unia Europejska

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
Centrala telefoniczna:
22 75-23-000
tel. 22 75-23-221
fax 22 75-23-009
tono@laski.edu.pl
KRS 0000054086

 1. Rodzice/opiekunowie zapisują dziecko na posiłki poprzez złożenie u wychowawcy w Internacie pisemnej deklaracji. Wypełniona i podpisana deklaracja powinna być dostarczona najpóźniej do dnia 8 września 2023.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 cena całodziennego wyżywienia wynosi 20 zł, cena  jednego obiadu wynosi: uczniowie szkół 13 zł, uczniowie przedszkola 10zł. Kwota ta pomnożona przez ilość dni żywieniowych w miesiącu stanowi kwotę opłaty za wyżywienie w danym miesiącu.
 3. Miesięczna opłata za wyżywienie naliczana jest z góry. Odliczenia za zgłoszoną nieobecność ucznia przechodzą na następny miesiąc (kwotę niewykorzystaną przez ucznia odlicza się od wpłaty za kolejny miesiąc). 
 4. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności ucznia dzień wcześniej do godziny 18:00. Informację taką można zgłosić telefonicznie lub wysłać na adres mailowy:
 5. Opłatę za wyżywienie należy uregulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 6. Płatności za żywienie uczniów należy dokonać w postaci przelewu na rachunek bankowy
  • Numer konta: 61114020620000439958001064
   Tytuł wpłaty:  Wyżywienie, miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasa/grupa 
 7. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat! Brak wpłat w wyznaczonym terminie spowoduje zawieszenie wydawania posiłków do czasu uregulowania należnej zaległości. 
 8. Rezygnację z korzystania z wyżywienia można składać wyłącznie poprzez pisemny wniosek rodzica/ opiekuna. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za wyżywienie.